Chat with us, powered by LiveChat

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni

Elektronik haberleşme sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren, yüzde yüz Türk sermayeli firmamız Eser Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ. (Eser Telekom) hizmet sunabilmek için abonelerinden, tedarikçilerinden ve üçüncü kişilerden topladığı kişisel verilerin; T.C. Anayasası’nın 20.maddesinde yer alan “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir” hükmüne, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine ve bu konudaki uluslararası sözleşmelere uygun bir şekilde işlenmesi ve korunması konusunda son derece hassastır. Yetkilendirildiği elektronik haberleşme hizmetlerinin sunumu çerçevesinde üstlendiği yasal yükümlülükler ile sözleşme hükümleri gereği zorunlu olan hal ve işlemler dışında kişisel verileri işlemeyen, saklamayan ve paylaşmayan Eser Telekom, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânlar dâhilinde ilgili teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Aydınlatma Yükümlülüğümüz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi ile veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü düzenlenmiştir. Buna göre, Kanun gereği veri sorumlusu sayılan Eser Telekom, ilgili kişilere,

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları,

konularında bilgi vermekle yükümlüdür.

Amacı “kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek” olarak belirlenen 6698 sayılı Kanun uyarınca, temel hak ve özgürlükler ile hukuk devleti ilkelerine uyumu ticari faaliyetinin esası kabul eden Eser Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ. tarafından hazırlanan işbu Bilgilendirme Metni, yukarıda sayılan konularda bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini hedeflemektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

 6698 sayılı Kanun’un 4.maddesinde, kişisel verilerin işlenmesinde “genel ilkeler” ortaya konulmuştur. Buna göre, kişisel veriler, ancak Kanunda ve diğer ilgili kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilmektedir. İşleme sırasında aşağıdaki ilkelere uyulması gerekmektedir:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel verilerin işlenmesi tanımına bakıldığında, veri ile yapılan hemen hemen her tür işlemin “veri işleme” anlamına geldiğini görülmektedir. Bu nedenle, veri işlemenin “hangi koşullarda” mümkün olduğunun bilinmesi önemlidir. Bu durum 6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde düzenlenmiştir. Kanun, işin doğası gereği, açık rıza olmaksızın veri işlenebilecek hal ve durumları detaylı bir şekilde belirtmiştir;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda sayılan hallerde “açık rıza” alınmaksızın, bunların dışındaki durumlar içinse “açık rıza” alınarak kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin işlenmesini gerektirir sebeplerin ortadan kalkması halinde, yasal düzenlemelerde yer alan koşul, süre ve şekilde, doğrudan Eser Telekom tarafından veya ilgili kişi olarak sizin talebiniz üzerine kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz,

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve diğer resmi mercilerle,
 • Şirket Hissedarlarımızla,
 • Şirket avukatları, hizmetinden faydalandığımız avukatlık büroları, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilerle,
 • Abonelik sözleşmesi uyarınca ödeme ile ilgili işlemler için e-arşiv fatura basım şirketi, SMS ile fatura gönderim şirketleri ile ve gerektiğinde tahsilat şirketleriyle,
 • Sizlerle iletişim kurabilmek için gerektiğinde çağrı merkezleri ile,
 • Personelimiz için iş sağlığı ve iş güvenliği şirketleriyle,
 • Ödeme, para iadesi gibi süreçlerin yerine getirilmesi için bankalar, tahsilat merkezleri ve ödeme kuruluşları,
 • Satış kanallarımız olan ve sizinle iletişime geçen bayilerimizle,
 • Satın aldığınız hizmete ilişkin kurulum yapılabilmesi amacıyla kurulum şirketleriyle,
 • Evrak gönderimi kapsamında kargo şirketleriyle,
 • Yazılım destek hizmetleri aldığımız, bu amaçla sınırlı olmak üzere, iş sürekliliğini sağlayan bilgi teknolojileri şirketleriyle, paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Güvenliği Kapsamında Yükümlülüklerimiz

Veri sorumlusu olarak Eser Telekom,

a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaya özen gösterecektir.

Kişisel Verileriniz Konusunda 6698 Sayılı Kanun Kapsamında Haklarınız

Kişisel verileri işlenen herkes, bu kapsamda Eser Telekom aboneleri, veri sorumlusu olan Eser Telekom’a başvurarak, kendisiyle ilgili olarak,

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

İlgili Kişilerin Başvuru Haklarını Kullanması

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;

 • Kızılırmak Mahallesi, 53. Cadde, 1450. Sk. 9/52, 06510 Çankaya/Ankara adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
 • Şirketimizin esertelekom@hs02.kep.tr posta adresine; veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin kvkbasvuru@esertelekom.com.tr adresine veya
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilecektir.

Başvurunuzun Reddedilmesi veya Verilen Cevabı Beğenmemeniz Halinde

Başvurunuzu, haklı sebeplerle reddetmek zorunda kaldığımızda veya size verdiğimiz cevabı yetersiz bulduğunuzda veya süresinde cevaplamamak gibi bir durum ortaya çıktığında, cevabı aldığınız tarihten itibaren otuz (30) gün içinde (her koşulda başvuru tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde), , “Nasuh Akar Mah. 1407. Sok. No: 4 06520 BalgatÇankaya ANKARA” adresinde bulunan Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet başvurusu yapabilirsiniz. Kurul’a yapacağınız başvurular sonrasında, Kurul’un şikayeti inceleme süresi 60 gündür ve Kurul’un herhangi bir cevap vermemesi durumunda, talebiniz Kurul tarafından reddedilmiş sayılacaktır.

konnect     yetkili     uzaynet