ESER TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Abone Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun”) 10. maddesi ile bu maddenin uygulama usul ve esaslarını gösteren “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri gereği, “Kızılırmak Mahallesi, 53. Cadde, 1450. Sokak, No:9 Ulusoy Plaza, Daire 52, Çukurambar Çankaya/ANKARA” adresinde, T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK”) alınan yetkilendirmeler uyarınca elektronik haberleşme hizmetleri sunmakta olan veri sorumlusu Eser Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Eser Telekomünikasyon”) tarafından, kendisinden ürün ve hizmet alan son kullanıcı/abonelere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Eser Telekomünikasyon, yazılı veya sözlü, fiziki ya da elektronik ortam üzerinden, kendisinden ürün ve hizmet satın alan son kullanıcı/abonelerin;

  • Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hal, T.C. kimlik numarası, müşteri numarası ve sözleşme numarası, aboneliğinize dair tarafınıza atanan kullanıcı kimliğiniz içerir kimlik bilgilerini;
  • Adres, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon numarasını içerir iletişim bilgilerini,
  • Bulunduğu yerin konumunu içerir lokasyon verilerini,
  • Adli makamlarla yapılacak yazışmalarda gerekli olan ve dava dosyalarında yer alan bilgileri içerir hukuki işlem verilerini,
  • Çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları, sipariş bilgileri, talep bilgileri, abonelik kapsamındaki tarife ve paket bilgileri, abonelik türü, abonelik statüsü (iptal, aktif vb.) gibi temel abonelik bilgilerini içerir abone işlem verilerini,
  • IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri şifre ve parola bilgilerini içerir lem güvenliği verilerini,
  • Ödeme işlemleri kapsamında tarafımız ile paylaşılan bankacılık bilgileri, fatura, finansal bilgiler ve borç bilgilerini içerir finans verilerini,
  • İnternet sitelerindeki ve mobil uygulamalarındaki davranış bilgileriniz ile trafik verilerinizden üretilen kullanım verileriniz, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler ile belirli ürün ve hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin tercihleri içerir pazarlama verilerini,
  • Sunduğumuz elektronik haberleşme hizmetinin taraflarına ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerinden oluşan trafik verilerini,

işlemektedir.

Eser Telekomünikasyon, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; BTK’dan almış olduğu yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunmak, elektronik haberleşme şebekesi sağlamak ve alt yapısını işletmek amaçlarıyla kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir. Bu çerçevede abonelere ait kişisel veriler, elektronik haberleşme faaliyetlerine ilişkin olarak abonelerle sözleşme akdederek şebeke, ürün ve hizmet sunabilmek, faturalandırma yapmak; Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde öngörülen hükümler uyarınca abonelerin talep, soru ve şikayetlerini karşılayabilmek, abonelerin memnuniyetini ölçebilmek; Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği’nde öngörülen hükümler uyarınca şebeke ve bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almak, hizmet kalitesini yükseltmek, yetkisiz erişim ve her türlü suiistimali önlemek; Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nde öngörülen düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ürün, hizmet ve şebekenin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi ve bu kapsamda şebeke, ürün ve hizmet kullanımını analiz etme; ve belirtilen yasal düzenlemeler ile getirilen kamusal yükümlülüklere uyabilmek için işlenmektedir.

Eser Telekomünikasyon tarafından 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “a) kanunlarda açıkça öngörülen, c) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, e)bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarakabonelik sözleşmesi, bayiler ve yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi, elektronik posta ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanan kişisel veriler, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olacak şekilde otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Eser Telekomünikasyon tarafından işlenen kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlarla, Eser Telekomünikasyon grup şirketleri; sağlanan ürün ve hizmetlerin tarafınıza ulaştırılması amacıyla gerekli olması halinde tedarikçilerimiz ve iş ortaklıklarımız, tarafınızca yetkilendirilmiş vekil ve temsilciler; avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler; başta BTK olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kurumlara aktarılmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz ürün ve hizmet kullanımını analiz etme, reklam ve pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtdışına aktarılmaktadır.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi uyarınca, verilerinizin işlenip işlenmediğini, işleniyorsa işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; işlenen verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, verilerinizin Kanunda öngölen şartlara uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme; otomatik sistemler aracılığıyla analiz yapılarak aleyhinize sonuç çıkarılmasına itiraz ile Kanuna aykırı işleme nedeniyle uğrayacağınız zararı talep etme haklarınız mevcuttur.

Bu doğrultuda her türlü talebinizi, İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun şekilde hazırlamış olduğunuz bir dilekçe ile; Kızılırmak Mahallesi, 53. Cadde, 1450. Sokak, No:9 Ulusoy Plaza, Daire 52, Çukurambar Çankaya/ANKARA adresine, ıslak imzalı olarak gönderebilir ya da ilgili formu mobil imza ya da güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak esertelekom@hs02.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 30.06.2020

Güncelleme No: 1